2 napos Bőségteremtő Gyakorlatok Kurzus

A Bőség­te­remtő kurzusunkon lét­re­hoz­ha­tod azo­kat az ese­mé­nye­ket, ame­lyek sike­ressé tesz­nek. A bőség elő­ször is jó kap­cso­la­tot jelent a többi ember­rel, másod­szor az egész­sé­get, har­mad­szor pedig az anyagi java­kat. Egyen­súly az anya­gi­ak­ban és a lel­ki­ek­ben egyaránt!

Ráadásul hoz­zád hason­lóan tuda­to­sodni vágyó, pozi­tív embe­rek tár­sa­sá­gá­ban tölt­he­ted el ezt a két napot, ezál­tal kiváló kap­cso­la­tokra is szert tehetsz.

A Bőség!

1. Sze­re­tet­tel­jes emberi kap­cso­la­tok

2. Testi és lelki egész­ség

3. Anyagi bőség és a tehet­sé­gek kama­toz­ta­tása.

 

Gya­kor­la­to­kat sajá­tít­hatsz el, ame­lyek­kel megteremted az életedre jel­lemző bősé­get és gaz­dag­sá­got.

Meg­ta­nul­ha­tod, hogyan hall­gass az intu­í­ci­ódra. Megtanulod létrehozni a testi, lelki és szel­lemi egyensúlyt életedben.

Taní­tás és gya­kor­lat mind­két napon: 9.30–17.30
Hely­szín
: kiválasztás alatt

A kétnapos hétvégi kur­zus díja: 30.000 Ft/fő

Pároknak páros kedvezménnyel: 53.000 Ft/pár

 

Sze­ret­nél most 25 % kedvezményt?

 

Hasz­náld A Tuda­tos­ság isko­lája könyv­ben talál­ható kupo­no­dat, így 25 %-kal ked­vezőbb áron vehetsz rész a kurzuson!

Amennyi­ben van egy pél­dá­nyod a könyvből, szá­modra a Kur­zus kedvezményes részvételi díj 22.500 Ft/ fő, pároknak 40.000 / pár ha mindkettőtöknek van könyve.

 

KEDVEZMÉNYES DÍJ

A Tuda­tos­ság Isko­lája Könyv tulaj­do­no­sa­i­nak:

22.500 Ft/ fő

40.000 Ft/ pár

Ha még nincs könyved, de szeretnéd elolvasni, felhasználni a 25%-s kedvezményt és egyben hozzájutni a könyvben lévő összesen 35 .000 Ft értékű ajándékaidhoz, a teendőd a következő:

  1. Kattints ide. , rendeld meg a könyvet és a megjegyzés rovatba írd be, hogy regisztrálsz a kurzusra.
  2. Eldöntheted, hogy postázzuk-e neked a kurzusig a könyvet, vagy átveszed majd személyesen a kurzuson. A megjegyzéshez írd be, hogy mit választottál.
  3. Regisztrálj a kurzusra.

 

+ AJÁNDÉK JEGYZET

A kur­zus min­den tan­anyagáról jegy­ze­tet kapsz, me­lyet később egy komp­lett gya­kor­lati kézi­könyv­ként használhatsz!


Sze­re­tet­tel vár­lak egy kis tanu­lásra, fejlő­désre, tuda­to­so­dásra!

Bőségteremtő

Itt tudsz jelentkezni a SZEMÉLYES RÉSZVÉTEL esetén vagy lejjebb görgetve az ONLINE RÉSZVÉTEL esetén!

Jelentkezés a 2 napos Bőségtermő Gyakorlati Kurzusra

Választott időpont *

Név *

Mennyien jöttök (fő vagy pár) *

E-mail cím *

Telefonszámod *

Megjegyzésed (ha van, több fő esetén a nevek listája)