3 napos Inten­zív Tudatosság Kurzus

Ha várna rád egy jobb élet, akarnád azt most azonnal?

 

HÁROM NAP TANULÁS A MAGASABB TUDATOSSÁGÉRT, A BOLDOGABB ÉLETÉRT!

 

 • Stresszes és szo­morú vagy a pár­kap­cso­la­tod­ban, az éle­ted­ben?
 • Kilá­tás­ta­lan a bol­dog­ság?
 • Sze­ret­nél végre meg­nyug­vást, a nagy roha­nás­ban?
 • Pocsék a mun­ka­he­lyi lég­kör, és ott­hon sincs nyug­tod?
 • Rég­óta várod már az örö­möt és az anyagi bősé­get az éle­ted­ben?
 • TARTÓS MEGOLDÁST KERESEL?

Az Intenzív Kurzuson három nap alatt meg­ta­nul­ha­tod mind­azt a tuda­tos­sá­got, ami kell az éle­ted bol­dog­ságához!

„ A kur­zus zse­ni­á­lis, a fejlő­dési folya­mat, ami ben­nem leját­szó­dott, katar­ti­kus. Köszö­nöm azt az ener­giát ami­ben füröd­het­tem három napig”. Ilona

 

Az Inten­zív Kurzus óriási lehetőség Neked, ha szeretnél nagyobb tudatosságot szerezni, de nincs időd egy egész évet végigjárni az iskolában. Egy három napos hétvége alatt megszerezheted a legfontosabb tuda­tos­sá­go­kat a testi egész­ség, a lelki egyen­súly és a szel­lemi tud­ni­va­lók terü­le­tén.

„Az eddigi isme­re­te­i­met reme­kül össze­gezte és keretbe helyezte. Átlát­ha­tóbbá, ért­hetőbbé s ezál­tal könnyeb­ben beépít­hetővé vált az isme­ret­anyag. A kur­zus reme­kül összegzi az élet műkö­dé­sé­hez szük­sé­ges ala­po­kat, ami remek előa­dás­mód­dal páro­sul. Hálát és sze­re­te­tet érzek, hogy itt lehet­tem”! Regina

A kurzus után könnyebben tudod össze­ren­dezni az eddigi isme­re­teidet, melyek egy könnyen emészt­hető és értel­mes tudás­cso­korrá áll­nak össze! Elvégzésével és a gyakorlatokkal egyensúlyba kerül az életed!

Nagy segítség az életed fontos területein: egészség, önbecsülés, emberi kapcsolatok, sikeresség, életöröm…

 „Nagyon jól fel­épí­tett volt a három nap, jó volt, hogy a tan­anya­got humor­ral és pél­dák­kal támasz­tot­tad alá! Szu­per volt!:) Hálás vagyok azért, mert A Tuda­tos­ság Isko­lája léte­zik, és köszö­nöm az élet­nek, hogy ide veze­tett”. Ágota

Tégy önmagadért, a magasabb tudatosságért, az egészséges és boldog életért.

Amivel biztosan foglalkozunk:

 • Hogyan legyen nagyobb Önbizalmad?
 • Hogyan teremts Békét az életedben?
 • Hogyan teremts Bőséget?
 • Melyek az Ideális Pár­kap­cso­lati alap­sza­bá­lyai?
 • Hogyan tudod oldani a stresszt a mun­ka­he­lyen és ott­hon?
 • Hogyan érd el a testi, lelki és szel­lemi egyen­súlyt?
 • Hogyan legyél egészségesebb?
 • Hogyan harmonizálhatod a  fizikai tested energiáit?

 

„Már az első nap után job­ban érez­tem magam, mert elkezd­tem elen­gedni a hara­got a szí­vemből és elkezd­tem meg­bo­csá­tani. Nagyon rossz­kedv­vel és fárad­tan érkez­tem, de már az első nap után kezd­tem job­ban érezni magam. Más­napra vala­mit meg­ér­tet­tem és már közel sem fáj­tak úgy a dol­gok az éle­tem­ben, mint azelőtt!” Krisz­tina

Hozzád hasonlóan tudatosodni vágyó, pozitív emberek társaságában töltheted el ezt a három  napot, ezáltal kiváló kapcsolatokra is szert tehetsz !

Egy­sé­gessé vált a tudá­som, kinyíl­tam az embe­rek felé, gya­kor­lati ötle­te­ket kap­tam. Jó han­gu­latú, jó szán­dékú és pozi­tív embe­rek­kel talál­koz­hat­tam.”
Ági

HÁROM NAP TANULÁS A MAGASABB TUDATOSSÁGÉRT!

Ami Rád vár:

TEST
Készülj fel egy bol­do­gabb, sok­kal pozi­tí­vabb és tuda­to­sabb életre. Ren­ge­te­get meg­tudsz az egész­ségről, az Öngyó­gyí­tás vég­te­len egy­szerű és prak­ti­kus gya­kor­la­ta­i­ról. A test és a lélek fon­tos kap­cso­la­tá­ról, az új XXI. sz-i gyógy­mó­dok­ról. Az ener­gia­köz­pont­jaid kar­ban­tar­tá­sá­ról és Önma­gad meg­fi­a­ta­lí­tá­sá­ról!

LÉLEK
Öröm­tré­ning! Meg­is­me­red a lel­ked fon­tos össze­füg­gé­seit, önis­me­retre teszel szert. Meg­ta­nu­lod a sike­res kom­mu­ni­ká­ció és az öröm­teli élet össze­füg­gé­seit, melyek elen­ged­he­tet­le­nek a bol­dog­ság­hoz. Fel­töltődsz lel­ki­leg! Nyi­tottá válsz a saját éle­ted újra­te­rem­té­sére! Tuda­tos­ságra teszel szert a pár­kap­cso­lati, az ego-uralási, vagy az öröm­teli mun­ka­vég­zés téma­kö­re­i­ben! Nyi­tot­tabbá válsz a lelki bőség és az anyagi gaz­dag­ság elfo­ga­dá­sára!

SZELLEM
Isme­re­te­ket szer­zel az igazi Önva­lód­ról, a valódi leg­belső Énedről, aki te vagy. Mivel a medi­tá­ció egész­sé­get, egyen­súlyt, kon­cent­rált­sá­got hoz létre, mi is medi­tá­lunk. Most kipró­bál­ha­tod és begya­ko­rol­ha­tod ezt a remek tuda­to­so­dási esz­közt! Komoly lépé­se­ket teszel a sors­fel­ada­tod meg­ta­lá­lása felé, gya­kor­la­tot és trük­kö­ket tanulsz egy stressz-mentesebb és nyu­god­tabb élethez.

„A leg­job­ban a ren­ge­teg fejlő­dés és fel­is­me­rés tet­szett, meg aho­gyan a gon­dol­ko­dás­mó­do­mat meg­vál­toz­tatta! Hálás vagyok az élet­nek, hogy 21 éve­sen egy ilyen nagy­szerű tan­fo­lya­mon részt vehet­tem és egy ilyen nagy­szerű tudásra szert tehet­tem. Köszö­nöm!” Balázs

A kurzus tan­anyaga  össze­ren­dezi a gon­do­la­ta­i­dat ért­hető és egy­szerű igaz­sá­gok mezs­gyé­jén, így a kur­zu­son tanul­tak a hét­köz­na­pok­ban is segít­sé­gedre van­nak. Könnyeb­ben tudsz a meg­ol­dá­sokra kon­cent­rálni és sike­res éle­tet élni. Akkor is gyere, ha csak arra vágysz, hogy valaki jelentő­sen kiegé­szítse, vagy egy ért­hető és fogyaszt­ható for­má­ban össze­fog­lalja mind­azt, amit már tudsz!

 

Ha várna rád egy jobb élet, akarnád most azonnal?

Taní­tás és gya­kor­lat mind­há­rom napon:  9.30–17.30

Helyszín: Létezés Öröme  Központ ( Bp., 2.kerület, Lövőház u.29 1/3)

BUDAPEST – 2017. március 24-25-26.

A kur­zusok díja: 44.000 Ft / fő  

 

Szeretnél most  25 % kedvezményt?

 

Használd A Tudatosság Iskolája könyvben található kuponodat, így 25 %-kal kedvezőbb áron vehetsz rész a kurzuson!

Amennyiben van egy példányod a könyvből, számodra  a kurzus 44.000 Ft helyett 33.000 Ft!

A kedvezmény csak a magaddal hozott könyvvel együtt érvényes.

 

KEDVEZMÉNYES DÍJ

A Tudatosság Iskolája Könyv tulajdonosainak:  

33.000 Ft / fő 

Pároknak 60.000 Ft / Pár
Természetesen mindkét félnek rendelkezni kell egy könyvvel

 

Ha még nincs könyved, de szeretnéd elolvasni, élni a 25%-os kedvezménnyel és  egyben hozzájutni a könyvben lévő összesen  35 .000 Ft értékű ajándékaidhoz, a teendőd a következő:

 1. Kattints ide. , rendeld meg a könyvet és a megjegyzés rovatba írd be, hogy regisztrálsz  a kurzusra.
 2. Eldöntheted, hogy postázzuk-e neked a kurzusig a könyvet, vagy  átveszed majd személyesen a kurzuson. A megjegyzéshez írd be, hogy mit választottál.
 3. Regisztrálj a kurzusra.

+ AJÁNDÉK JEGYZET

A kur­zus min­den tan­anyagáról jegy­ze­tet kapsz, me­lyet később egy komp­lett gya­kor­lati kézi­könyv­ként használhatsz!

 

A TANULÓK TOVÁBBI VÉLEMÉNYE AZ INTENZÍV KURZUSRÓL:

Kép5

Itt tudsz jelentkezni a kurzusra

Jelentkezés a 3 napos kurzusra

Választott időpont és helyszín *

Név *

E-mail cím *

Mennyien jöttök *

Három napos Tudatosság Kurzus Ajándékutalvánnyal jelentkezem
Telefonszámod *

Megjegyzésed (ha van, illetve több fő esetén a nevek felsorolása)

  


Választott időpont és helyszín *

Név *

E-mail cím *

Mennyien jöttök *

Három napos Tudatosság Kurzus Ajándékutalvánnyal jelentkezem
Telefonszámod *

Megjegyzésed (ha van, illetve több fő esetén a nevek felsorolása)